พัฒนาการของคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์มีวิวัฒนาการมาจากการคิดของคนเราและสิ่งแรกที่คนเราใช้ในการนับคือนิ้วมือ ต่อมาชาวจีนได้คิดประดิษฐ์ลูกคิดเพื่อช่วยในการทำงานคำนวณ ก่อนที่จะมีการพัฒนาเป็นคอมพิวเตอร์อย่างที่เห็นกันในปัจจุบัน   เราสามารถแบ่งยุคแบ่งยุคของคอมพิวเตอร์จากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  โดยแบ่งคอมพิวเตอร์เป็น 5  ยุค ดังนี้

        1. ยุคที่ 1   (พ.ศ. 2494 – 2501) เป็นยุคที่ใช้หลอดสูญญากาศ
        2. ยุคที่ 2 
 (พ.ศ. 2502 – 2507) เป็นยุคที่ใช้ทรานซิสเตอร์
        3. ยุคที่ 3 
 (พ.ศ. 2508 – 2513)  เป็นยุคที่ใช้ระบบวงจร IC
        4. ยุคที่ 4 
 (พ.ศ. 2514 – 2523)  วงจร  VLSI (Very Large – scale Circuit)  หรือเรียก CPU
        5. ยุคที่ 5  (พ.ศ. 2524 – ปัจจุบัน) ไม่โครโพรเซสเซอร์ (Microprocessor )

        คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในประเทศไทยในยุดคอมพิวเตอร์ยุคทรานซิสเตอรในปี 
พ.ศ. 2507 โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
นำเข้ามาใช้ในการศึกษา ในระยะเวลาเดียวกันสำนักงานสถิติแห่งชาติ
ก็นำมาเพื่อใช้ในกรคำนวณสำมโนประชากร นับเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นแรกที่ใช้ในประเทศไทย คอมพิวเตอร์ยุคทรานซิสเตอร์นี้ 
หน่วยเก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์ได้รับการพัฒนาไปมากจนทำให้ระบบการเก็บข้อมูลในจานแม่เหล็กมีความจุได้สูงขึ้นมาก

    earth02.gif      satellite_tbg.gif

การแบ่งเครื่องคอมพิวเตอร์ตามขนาดในการใช้งาน

        1. ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ (Supercomputer)

            ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ เป็นเคร่องคอมพิวเตอร์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการคำนวณด้วยความเร็วสูง ใช้ในการสำรวจและ
วิจัยองค์การขนาดใหญ่ของรัฐบาล หรืองานระดับโลก เช่น งานสำรวจอวกาศขององค์ารนาซาร์ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ในระบบเครือข่าย
ขนาดใหญ่

           คอมพิวเตอร์ในยุคนี้ส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว เช่น องค์การนาซาของสหรัฐอเมริกาใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการคำนวณ และควบคุมยานอวกาศต่าง ๆ ในยุคแรก และมีพัฒนาการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

       2. เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (Mainframe Computer)

            เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ มีขนาดใหญ่กว่าเครื่องมินิคอมพิวเตอร์ คือ สามารถทำงานได้รวดเร็วหลายสิบล้านคำสั่งต่อวินาที 
จึงเหมาะกับการใช้งานในด้านวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ และธุรกิจ โดยเฉพาะงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลจำนวนมาก เช่น งานธนาคาร 
หรืองานของสำนักงานทะเบียนราษฎร์ กระทรวงมหาดไทย เป็นต้

industry04.jpg

        3. มินิคอมพิวเตอร์ (Minicomputer)

            มินิคอมพิวเตอร์ มีขนาดใหญ่กว่าไมโครคอมพิเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ประเภทนี้มีใช้ตามสถานศึษาระดับอุดมศึกษาหลายแห่ง
มินิคอมพิวเตอร์จึงเหมาะกับงานหลายประเภท เช่น วิศวกรรม วิทยาศาสตร์ และธุรกิจ นอกจากนี้ยังใช้ในหน่วยงานราชการอีกด้วย

        4. ไมโครคอมพิวเตร์ (Microcomputer)

                    ไมโครคอมพิวเตอร์ เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กและมีราคาค่อนข้างถูกคอมพิวเตอร์ประเภทนี้ถูกเรียกว่า 
“ไมโครคอมพิวเตอร์” ที่ใช้กันในปัจจุบันมีอยู่ด้วยกัน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเครื่อง Macintosh และกลุ่มเครื่อง PC

        compt03a.gif

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: